• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.png
Тел./факс: +380 (542)63-53-28
Моб.: +380 (99)116-06-80
+380 (68)923-77-76
E-mail: snm-2008@ukr.net
snmmash@gmail.com
Skype: Soyuznasosmash Equipment
 •  ТУ У 28.1-38136281-001:2014 (ТУ зарегистрировано в Минпромполитики Украины).
 •  Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Украины.
 •  Разрешение Госпроманадзора Республики Беларусь №11-1-329-2013 на изготовление и применение в на объектах ГПН РБ.
 •  Сертификат Соотвествия требованиям ТР ТС  012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных середах", №ЕАЭС RU.C-UA.СБ61.В.00182-19.
 •  Декларация о соотвествии требованиям Технического Регламента Таможенного Союза, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
 • Приложение к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-UA.КА01.В.09019/19 – перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии.
 •  Патент Украины на Полезную модель №101821 конструкторско-технологический ряд центробежный насосов.
 •  Система управления качеством на предприяитии сертифицирована по ISO 9001:2015.

 • Deklaratsiya-o-sootvestvii-trebovaniyam-Tekhnicheskogo-Reglamenta-Tamozhennogo-Soyuza-TR-TS-010-2011-O-bezopasnosti-mashin-i-oborudovaniya
 • Patent-Ukrainy-na-Poleznuyu-model-101821-konstruktorsko-tekhnologicheskiy-ryad-tsentrobezhnyy-nasosov
 • Razresheniye-Gospromanadzora-Respubliki-Belarus-11-1-329-2013-na-izgotovleniye-i-primeneniye-v-na-obyektakh-GPN-RB-1
 • Sertifikat-Sootvestviya-trebovaniyam-TR-TS--012-2011-O-bezopasnosti-oborudovaniya-dlya-raboty-vo-vzryvoopasnykh-seredakh-1
 • Sistema-upravleniya-kachestvom-na-predpriyaitii-sertifitsirovana-po-ISO-9001-2015
 • TU-U-28-1-38136281-001-2014-TU-zaregistrirovano-v-Minprompolitiki-Ukrainy
 • Zaklyucheniye-gosudarstvennoy-sanitarno-epidemiologicheskoy-ekspertizy-Ukrainy